MAP TO US

KAYU HQ

(In the free trade zone), 973-3 Yangdeok2-dong, MasanHoewon-gu, Changwon-si, Gyeongnam 51338, Korea 055)252-1701~3 055)252-1701~3
(Yangdeok-dong) 143, Jayumuyeok 3-gil, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongnam 51338, Korea

Busan factory

1193-4, Gurang-dong, Gangseo-gu, Busan 46748, Korea 051)715-1701 051)715-1709
(Gurang-dong) 93, Mieumsandan-ro, Gangseo-gu, Busan 46748, Korea